Akty

notarialne

Wypisy, odpisy,

wyciągi dokumentów

Akty poświadczenia

dziedziczenia

Projekty aktów.

oświadczeń

ZADANIE NOTARIUSZA

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego


Czynności notarialnych notariusz dokonuje w siedzibie Kancelarii. Informujemy Państwa, że czynności mogą być też dokonywane poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności.


Wszystkie informacje dotyczące czynności notarialnych są udzielane przez notariusza bezpłatnie.


Notariusz Opole, jako funkcjonariusz publiczny, jest osobą, która zwraca szczególną uwagę na literę prawa. Podstawą prawna regulującą działania wszystkich notariuszy jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. To właśnie tam opisane są czynności, które wykonują notariusze Opole. Według prawa notariusz nie świadczy usług podobnych do adwokata czy radcy prawnego – kancelaria notarialna Opole, z formalnego punktu widzenia, dokonuje czynności prawnych, podobnie jak sądy. Głównym zadaniem notariuszy w panującym systemie jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Zgodnie z tymi wytycznymi kancelarie notarialne Opole zajmują się między innymi: sporządzaniem aktów notarialnych, sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzaniem poświadczeń, przechowywaniem weksli, gotówki czy papierów wartościowych, a także innymi czynnościami określanymi przez ustawę oraz odrębne przepisy.