Opłaty

Za dokonanie czynności notarialnej notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, którego maksymalną wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. nr 148, poz. 1564 ze zm). Do tak obliczonego wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23 %. Ponadto, Zgodnie z art. 7 Ustawy prawo o notariacie notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn, jak również pobiera opłatę sądową za dokonanie wpisów w księdze wieczystej.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (tj. adresu e-mail). Kancelaria notarialna udziela bezpłatnie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych.