Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne;
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  3. sporządza poświadczenia;
  4. doręcza oświadczenia;
  5. spisuje protokoły;
  6. sporządza protesty weksli i czeków;
  7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Przykładowe czynności notarialne:

czynności z zakresu obrotu nieruchomościami:
umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, zniesienia współwłasności, działu spadku, ustanowienia odrębnej własności lokalu, hipoteki, służebności, użytkowanie, umowy przedwstępne.

czynności z zakresu prawa spółdzielczego:
umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku, przekształcenia spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność, hipoteki, użytkowanie , umowy przedwstępne.

czynności z zakresu prawa spółek:
umowy i akty założycielskie spółek, protokoły zgromadzeń, wzory podpisów.

czynności z zakresu prawa spadkowego:
oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, testamenty, umowy działu spadku, umowy zrzeczenia się dziedziczenia, umowy zbycia spadku, otwarcie i ogłoszenie testamentu,    poświadczenie dziedziczenia

czynności z zakresu stosunków majątkowych małżeńskich:
umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego małżonków.

protokoły zgromadzeń:
spółek i innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni,

pełnomocnictwa

poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub
kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu (tzw.data pewna), pozostawania osoby przy życiu bądź w określonym miejscu.