Dokumenty

Aby kancelarie notarialne mogły przygotować odpowiednią dla Klienta umowę, należy dostarczyć wymagane dokumenty. Poniżej prezentujemy, jakie dokumenty wymagają notariusze przy sporządzaniu umów

 

Dokumenty potrzebne do przygotowania umowy zbycia (np. sprzedaży, darowizny) nieruchomości, która jest samodzielnym lokalem:

 • dokument stanowiący podstawę nabycia lokalu przez właściciela, a zatem: akt notarialny (np. umowa sprzedaży, darowizny), postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla tego lokalu,
 • jeżeli lokal nabyto w drodze dziedziczenia, zasiedzenia lub dokonanych po dniu 31 grudnia 2006 roku: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub przeniesienia własności w wykonaniu zapisu albo polecenia testamentowego, konieczne będzie dostarczenie zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające uregulowanie podatku od spadków i darowizn.

 

Dokumenty potrzebne do przygotowania umowy zbycia (np. sprzedaży, darowizny) nieruchomości gruntowej (zabudowanej lub niezabudowanej):

 • dokument stanowiący podstawę nabycia tej nieruchomości przez właściciela, a zatem akt notarialny, postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów dla tej nieruchomości, jeżeli istnieje konieczność odłączenia działki do nowej księgi wieczystej – wyrys z mapy ewidencyjnej dla danej działki, zaopatrzony w klauzulę, iż dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczyste,j
 • informację (tzw. Opinię urbanistyczną lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego) wydaną przez urząd miasta lub gminy stwierdzającą jakie jest przeznaczenie tej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (o ile nieruchomość objęta jest ustaleniami takiego planu),
 • jeżeli nieruchomość nabyto w drodze dziedziczenia, zasiedzenia lub dokonanych po dniu 31 grudnia 2006 roku: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub przeniesienia własności w wykonaniu zapisu albo polecenia testamentowego, konieczne będzie dostarczenie zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające uregulowanie podatku od spadków i darowizn.

 

Dokumenty potrzebne w przygotowaniu umowy zbycia (np. sprzedaży, darowizny) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • dokument stanowiący podstawę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa przez uprawnionego,  czyli np. przydział wydany przez spółdzielnię mieszkaniową,  akt notarialny, postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • aktualne zaświadczenie wydane w tym celu przez spółdzielnię mieszkaniową, w zasobach której znajduje się ten lokal,
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla tego lokalu, o ile takowa została założona,
 • jeżeli spółdzielcze prawo zostało nabyte na podstawie dziedziczenia lub dokonanych po dniu 31 grudnia 2006 roku: darowizny, nieodpłatnego zniesienia wspólności prawa lub przeniesienia prawa w wykonaniu zapisu albo polecenia testamentowego, niezbędne jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające uregulowanie podatku od spadków i darowizn.

 

Dokumenty potrzebne w przygotowaniu poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców (w przypadku mężczyzn odpis aktu urodzenia, w przypadku kobiet odpis aktu małżeństwa),
 • wszystkie istniejące testamenty spadkodawcy
 • dokument urzędowy obejmujący numer PESEL spadkodawcy (np. stary dowód osobisty lub paszport, zaświadczenie wydane w tym celu przez organ gminy prowadzący ewidencję ludności),
 • jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość – dokument obejmujący oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości.

 

Dokumenty potrzebne w przygotowaniu aktu/umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu:

 • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 • inwentaryzacja (rzut kondygnacji),
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów.

 

Oprócz wskazanych powyżej dokumentów należy również dostarczyć dane stron: imiona i nazwiska, imiona rodziców, pesel, adres zamieszkania, dane dowodu tożsamości.